Instrukcja iteracyjna w C++

Iteracja jest to tzw. pętla, która polega na powtarzaniu ciągu instrukcji przez określoną liczbę razy lub do momentu spełnienia określonego warunku.

W języku programowania w języku C++ jedną z instrukcji iteracyjnych jest instrukcja for. Do określenia liczby powtórzeń w pętli for stosujemy zmienną sterującą.

Ogólna postać instrukcji iteracyjnej for:


PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA INSTRUKCJI ITERACYJNEJ

Treść zadania: Napisz program, który będzie obliczać pięć razy pole kwadratu dla różnych długości boków podanych z klawiatury.

Lista kroków:

  1. Zacznij algorytm.
  2. Zmiennej sterującej “i” przypisz wartość 1.
  3. Wprowadź wartość zmiennej “a“.
  4. Zmiennej pole przypisz wartość a*a.
  5. Wyprowadź wynik zmiennej pole.
  6. Jeśli zmienna “i” nie równa się 5, to zmiennej sterującej “i” zwiększ wartość o 1 (i=i+1 lub i++), a następnie wróć do punktu 3.
  7. Zakończ algorytm.

Schemat blokowy:

Zastosowanie algorytmu iteracyjnego

Kod źródłowy w C++:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i, a, pole ;
	
	for (i = 0; i < 5; i++)
	{
		cout << "Podaj dlugosc boku kwadratu a = ";
		cin >> a;
		pole = a*a;
		cout << "Pole kwadratu wynosi: "<< pole <<"\n";
		
	}

	return 0;
}

Przykładowy wygląd programu po uruchomieniu:


ĆWICZENIE 1

Przedstaw algorytm rozwiązania poniższego zadania za pomocą listy kroków, schematu blokowego i kodu źródłowego w języku C++.

Treść zadania:

Przygotuj program, który pięć razy będzie obliczał pole i obwód prostokąta dla różnych danych liczbowych wprowadzonych z klawiatury po nieuruchomieniu programu.

Na początku programu zdeklaruj zmienne typu całkowitego i, a, b, pole, obwód.

Listę kroków zapisz w edytorze teksu, schemat blokowy przygotuj w edytorze online https://app.diagrams.net/, a kod źródłowy programu w programie Dec C++.

Zadania zapisz pod nazwą: pole_obwód_iteracja.

Views: 191