FUNKCJE W JĘZYKU C++

Funkcja w języku C++ to inaczej podprogram, w którym wyodrębniamy część programu.

W nazwach funkcji można używać tylko liter (bez polskich znaków), znaków podkreślenia i cyfr. Nazwa funkcji nie może rozpoczynać się od cyfry.

Funkcje w języku C++ dzielimy na dwie grupy:
  • funkcje niezwracające wartości – stosujemy, gdy ma służyć np. do wprowadzania danych lub wyświetlania danych. Funkcja taka nie ma typu, dlatego przed nazwą funkcji musu być umieszczone słowo void. W tej funkcji instrukcja return nie musi występować, a jeśli występuje to nie może określać wartości.

Przykład zastosowania funkcji niezwracającej wartości:

  • funkcje zwracające wartość – stosujemy, gdy celem funkcji jest obliczenie i zwrócenie pewnej wartości do funkcji wywołującej. Funkcja musi zawierać instrukcję return z wartością zwracającą do funkcji wywołującej.

Przykład zastosowania funkcji zwracającej wartości:


Aby wywołać zdeklarowaną funkcję, należy umieścić nazwę funkcji z aktualnymi parametrami w odpowiednim miejscu programu głównego (w funkcji głównej main() ).


ĆWICZENIE 1

Napisz program w języku C++ obliczający pole i obwód kwadratu. Zdefiniuj dwie funkcje pole_kwadratu() i obwod_kwadratu(). Każda z funkcji powinna być typu całkowitego, z jednym parametrem i powinna zwrócić do programu głównego wynik obliczeń. W programie głównym int main() wywołaj obie funkcje z aktualnym parametrem, którego wartość wprowadzaj z klawiatury. Zapisz program pod nazwą pole_obwod_kwadratu.


ĆWICZENIE 2

Napisz program w języku C++ obliczający pole całkowite i objętość sześcianu. Zdefiniuj dwie funkcje pole_calkowite() i objetosc(). Każda z funkcji powinna być typu całkowitego, z jednym parametrem i powinna zwrócić do programu głównego wynik obliczeń. W programie głównym int main() wywołaj obie funkcje z aktualnym parametrem, którego wartość wprowadzaj z klawiatury.

W programie głównym int main() zastosuj pętlę, która umożliwi obliczenie trzy razy pola całkowitego i objętości sześcianu dla różnych danych liczbowych.

Program powinien również sprawdzać czy wartości liczbowe wprowadzone z klawiatury są liczbami większymi od zera. W przypadku nie spełnienia warunku, na ekranie powinna wyświetlić się informacja, że dane liczbowe są niepoprawne.

Zapisz program pod nazwą pole_calkowite_objetosc_szescianu.


ĆWICZENIE 3

Napisz program w języku C++ wyświetlający na ekranie napis “Gwiazdkowe pozdrowienia“, a pod nim piętnaście gwiazdek (znaków *), a w następny wierszu – napis “Wszystkiego najlepszego“, a pod nim ponownie piętnaście gwiazdek. Zdefiniuj funkcję gwiazdki() jako niezwracającą wartość (czyli typu void) i bez parametrów. Zadaniem funkcji jest wyświetlenie w jednym wierszu piętnaście gwiazdek. Funkcję wywołaj w programie głównym. Zapisz program pod nazwą życzenia.

Visits: 267