Instrukcje warunkowe w C++

Z sytuacjami warunkowymi spotykamy się w każdej dziecinie życia i wiedzy (matematyka, fizyka itp.). Na pytanie “Czy idziesz dziś do kina?” odpowiedź może brzmieć “tak” lub “nie”. W zależności od tego, czy podany warunek jest spełniony czy nie, wybieramy sposób postępowania.


W programowaniu do realizacji algorytmu z warunkami stosujemy instrukcję warunkową.

W języku C++ instrukcja warunkowa if może wystąpić w dwóch wersjach

 • bez alternatywy
if (warunek)
 {
  lista_instrukcji;
 }
 • z alternatywą
if (warunek)
 {
  lista_instrukcji_1;
 }
else
 {
  lista_instrukcji_2;
 }

OPERATORY PORÓWNANIA I LOGICZNE W JĘZYKU C++

Operator

OkreśleniePrzykład
==równya == b
!=różnya != b
<mniejszya < b
>większya > b
>=większy lub równya >= b
<=mniejszy lub równya <= b
| |alternatywa logiczna (lub)a < -5 | | a > 5
&&koniunkcja logiczna (i)a < 10 && a > 0
!negacja logiczna! ( a == 5)

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA INSTRUKCJI WARUNKOWEJ

Przedstaw algorytm rozwiązania poniższego zadania za pomocą listy kroków, schematu blokowego i kodu źródłowego w języku C++.

Zadanie:

Sprawdź, czy podane długość boku kwadratu jest liczbą dodatnią większą lub równą zero. Jeśli tak, to oblicz pole i obwód kwadratu. Jeśli nie, to zwróć informację “Długości boków figury nie mogą być liczbami ujemnymi“.

 • LISTA KROKÓW
 1. Zacznij algorytm.
 2. Wprowadź wartość wartość liczby a.
 3. Sprawdź, czy liczba a jest liczbą dodatnią większą lub równą zero. Jeśli tak, oblicz pole oraz obwód kwadratu i wyprowadź wynik , w przeciwnym wypadku wyświetl informację “Długości boków figury nie mogą być liczbami ujemnymi“.
 4. Zakończ algorytm.
 • SCHEMAT BLOKOWY
 • KOD ŹRÓDŁOWY W JĘZYKU C++
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int a, pole, obwod;
	
  cout << "Podaj dlugosc boku kwadratu";
  cin >> a;
  
  if (a >= 0)
	{
		pole = a * a;
		obwod = 4 * a;
		cout << "Pole = " << pole <<"\n";
		cout << "Obwod = " << obwod;
	}
	
	else
	
	cout << "Dlugosci bokow figury nie moga być liczbami ujemnymi";
	
  return 0;
}
 • WYGLĄD PROGRAMU PO URUCHOMIENIU

ĆWICZENIE 1

Napisz program w języku C++, który będzie pobierał dwie różne liczby całkowite wprowadzone z klawiatury, sprawdzał, która z tych liczb jest większa, a następnie wypisywał tę większą liczbę.

Program zapisz pod nazwą Większa_z_dwóch.


ĆWICZENIE 2

Napisz w języku C++ program, który będzie obliczał iloraz liczb a i b.

Program powinien sprawdzać, czy b (dzielnik) jest różny do zera – jeśli warunek nie zostanie spełniony, powinien wyświetlić się na ekranie komunikat: „Nie dzielimy przez zero”.

Na początku programu zdeklaruj zmienne typu rzeczywistego a, b, iloraz.

Zapisz program pod tą samą Dzielenie. Skompiluj i uruchom program.


ĆWICZENIE 3

Napisz program w języku C++, który sprawdzi, czy wprowadzana z klawiatury liczba całkowita jest podzielna przez 2, a następnie sprawdzi, czy jest również podzielna przez 5.

W każdym z przypadków ma wyświetlić odpowiednie komunikaty np.: „Liczba 75 jest podzielna przez 5”.

Zapisz program w pliku pod nazwą Podzielność_2_5.

Skompiluj i uruchom program, a następnie sprawdź jego działanie dla kilku różnych danych.

Visits: 356