Instrukcje warunkowe w C++

Z sytuacjami warunkowymi spotykamy się w każdej dziecinie życia i wiedzy (matematyka, fizyka itp.). Na pytanie „Czy idziesz dziś do kina?” odpowiedź może brzmieć „tak” lub „nie”. W zależności od tego, czy podany warunek jest spełniony czy nie, wybieramy sposób postępowania.


W programowaniu do realizacji algorytmu z warunkami stosujemy instrukcję warunkową.

W języku C++ instrukcja warunkowa if może wystąpić w dwóch wersjach

 • bez alternatywy
if (warunek)
 {
  lista_instrukcji;
 }
 • z alternatywą
if (warunek)
 {
  lista_instrukcji_1;
 }
else
 {
  lista_instrukcji_2;
 }

OPERATORY PORÓWNANIA I LOGICZNE W JĘZYKU C++

Operator

Określenie Przykład
== równy a == b
!= różny a != b
< mniejszy a < b
> większy a > b
>= większy lub równy a >= b
<= mniejszy lub równy a <= b
| | alternatywa logiczna (lub) a < -5 | | a > 5
&& koniunkcja logiczna (i) a < 10 && a > 0
! negacja logiczna ! ( a == 5)

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA INSTRUKCJI WARUNKOWEJ

Przedstaw algorytm rozwiązania poniższego zadania za pomocą listy kroków, schematu blokowego i kodu źródłowego w języku C++.

Zadanie:

Sprawdź, czy podane długość boku kwadratu jest liczbą dodatnią większą lub równą zero. Jeśli tak, to oblicz pole i obwód kwadratu. Jeśli nie, to zwróć informację „Długości boków figury nie mogą być liczbami ujemnymi„.

 • LISTA KROKÓW
 1. Zacznij algorytm.
 2. Wprowadź wartość wartość liczby a.
 3. Sprawdź, czy liczba a jest liczbą dodatnią większą lub równą zero. Jeśli tak, oblicz pole oraz obwód kwadratu i wyprowadź wynik , w przeciwnym wypadku wyświetl informację „Długości boków figury nie mogą być liczbami ujemnymi„.
 4. Zakończ algorytm.
 • SCHEMAT BLOKOWY
 • KOD ŹRÓDŁOWY W JĘZYKU C++
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int a, pole, obwod;
	
  cout << "Podaj dlugosc boku kwadratu";
  cin >> a;
  
  if (a >= 0)
	{
		pole = a * a;
		obwod = 4 * a;
		cout << "Pole = " << pole <<"\n";
		cout << "Obwod = " << obwod;
	}
	
	else
	
	cout << "Dlugosci bokow figury nie moga być liczbami ujemnymi";
	
  return 0;
}
 • WYGLĄD PROGRAMU PO URUCHOMIENIU

ĆWICZENIE 1

Przedstaw algorytm rozwiązania poniższego zadania za pomocą listy kroków, schematu blokowego i kodu źródłowego w języku C++.

Zadanie:

Przygotuj program, który będzie sprawdzał, która z dwóch wprowadzonych z klawiatury różnych liczb jest większa, a następnie wyprowadzi większą z nich.

Program zapisz pod nazwą Większa_z_dwóch.

Listę kroków zapisz w edytorze teksu, a schemat blokowy przygotuj w edytorze online https://app.diagrams.net/


ĆWICZENIE 2

Napisz w języku C++ program, który będzie obliczał iloraz liczb a i b.

Program powinien sprawdzać, czy b (dzielnik) jest różny do zera – jeśli warunek nie zostanie spełniony, powinien wyświetlić się na ekranie komunikat: „Nie dzielimy przez zero”.

Na początku programu zdeklaruj zmienne typu rzeczywistego a, b, iloraz.

Zapisz program pod tą samą dzielenie. Skompiluj i uruchom program.


ĆWICZENIE 3

Utwórz nowy program, który ma sprawdzić, czy wprowadzana z klawiatury liczba całkowita jest podzielna przez 2, a następnie ma sprawdzić, czy liczba jest podzielna przez 5.

W każdym z przypadków ma wyświetlić odpowiednie komunikaty np.: „Liczba 75 jest podzielna przez 5”.

Zapisz program w pliku pod nazwą Podzielność_2_5.

Skompiluj i uruchom program, a następnie sprawdź jego działanie dla kilku różnych danych.